Súhrn služieb autorizovaného bezpečnostného technika a požiarneho technika ST. Florian Štúrovo s.r.o. je nasledovný:

Bezpečnosť a ochrana zdravia (BOZP): školenie BOZP a PO, poradenská, kontrolná činnosť v oblasti BOZP a PO, registrácia pracovných úrazov, vypracovanie a priebežná aktualizácia komplexnej a súvisiacej dokumentácie BOZP a PO a pracovných smerníc – Zákon č.124/2006 v znení neskorších predpisov a zastupovanie pri kontrolách štátneho dozoru v súvislostiach BOZP a PO)